مرگ هم به تساوی تقسیم نمی شود

 

عجبا ! هیچ کس هنوز

 

به سهم کم اش از مرگ

 

                        اعتراض نکرده است

 

*

 

خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود

 

کودک بودم که درسینما

 

مردی ازاسب افتاد و

 

آنقدر روی زمین کشیده شد که :

 

گریه چشم هایم را بست

 

بعد ها دانستم

 

 افتادن از اسب گریه ندارد  

 

خیلی ها از اصل می افتند و می میرند

منبع : خدای تنهااستادمحمدعلی بهمنی
برچسب ها :